Általános felhasználási feltételek

Jelen webhelynek (a továbbiakban „Webhely”), valamint az IWG PLC csoport (a továbbiakban „Csoport”) bármely webhelyének (a továbbiakban „Csoportwebhelyek”) használatával és böngészésével Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és önmagára nézve kötelezőnek fogadta el ezeket az Általános használati feltételeket, valamint az összes vonatkozó törvényt és jogszabályt. Ha nem fogadja el önmagára nézve kötelezőnek ezeket a feltételeket, akkor nem használhatja ezt a webhelyet. Bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatjuk a jelen feltételeket, ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra, és tekintse át a Feltételek című részt. Ha a jelen Webhelyet módosítások közzététele után használja, akkor Ön vállalja, hogy az adott módosításokat elfogadja függetlenül attól, hogy áttekintette őket, vagy sem.

Adatvédelem

Kérjük, tekintse át a következőt: Adatvédelmi szabályzat – ez dokumentum vonatkozik a jelen webhely látogatására is, és a Feltételek című rész is tartalmazza.

A webhely tartalma

A jelen webhely (külön-külön mint „webhely”, a Csoport egyéb webhelyeivel együttesen pedig „a Csoport webhelyei”) a Pathway IP Sàrl (vagy közvetett tulajdonában lévő) webhelye, és a webhely tartalmát kizárólag a Pathway IP Sàrl határozza meg. Minden anyag – beleértve a képeket, részleteket, adatokat, illusztrációkat, mintákat, ikonokat, fényképeket, videoklipeket, szöveget, szoftvert, grafikát, parancsfájlokat, logókat és a jelen webhely részét képező összes egyéb anyagot is (a továbbiakban együttesen „tartalom”) – a Csoport, és/vagy tartalomszolgáltatói kizárólagos(közvetett vagy közvetlen) tulajdonát képezi. A tartalmat a Csoport tulajdonában lévő szerzői jog, védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi csomagolásra vonatkozó, illetve egyéb szellemi vagy tulajdoni jogok védi. A jelen feltételekben nem kifejezetten megadott bármely jog a Csoport számára fenntartott jog.

A Csoport márkajelzése, logója és dizájneleme – amely a Csoport bármely Webhelyén jelenik meg – a Csoport kizárólagos (közvetett vagy közvetlen) védjegye és szolgáltatási jegye. Az ezekhez márkajelzésekhez, logókhoz és dizájnelemekhez és a Csoport egyéb tulajdonosi jogaihoz kapcsolódó licencek vagy jogok nincsenek sem átadva Önnek, sem átruházva Önre.

A Csoport bármelyik webhelyén megjelenő, a Csoport tulajdonát nem képező összes egyéb márkanév és szolgáltatásnév is védjegyoltalom alatt áll.

A Webhely használata és korlátozások

A webhelyet és tartalmait Ön kizárólag személyes céljaira használhatja fel, kereskedelmi célokra nem. A Csoport vagy a tulajdonos kifejezett írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a webhely és a tartalom bármilyen más jellegű használata, beleértve többek között a módosítást, az eltávolítást, a törlést, az áthelyezést, a közzétételt, a terjesztést, a proxy gyorsítótárának használatát, a feltöltést, az elküldést, az újraelosztást, az újraengedélyezést, az eladást, a másolást, az ismételt közzétételt, illetve minden egyéb terjesztést. Az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Ön nem használhat keretezési technikát a Csoport védjegyeinek és logóinak keretezésére, illetve nem használhat semmilyen metacímkét vagy más rejtett szöveget sem. Az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül Ön nem helyezhet el a webhelyre mutató hivatkozást. Pókok, robotok, illetve hasonló adatgyűjtő és adatkinyerő eszközök használata szigorúan tilos.

Megtekintheti a webhelyen megjelenített tartalmat, illetve nyomtathat róla másolatot, és személyes használatra letöltheti a letöltésre kijelölt tartalom másolatát, de semmilyen módon sem változtathatja meg a tartalmakat, többek között a szerzői jogokkal vagy más tulajdoni viszonnyal kapcsolatos mindennemű közlések tartalmát sem. A tartalom másolásával vagy letöltésével a tartalommal kapcsolatos jogok, jogcím és érdekeltség nem kerül át Önhöz. A jelen webhelyen közzétett információ ingyenes, kizárólag tájékoztatási célt szolgál, és nem hoz létre üzleti vagy hivatásszerű szolgáltatási kapcsolatot Ön és a Csoport között.

Online magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy a webhelyet kizárólag törvényes célokra használja fel. Tilos a webhelyen törvénytelen, ártalmas, fenyegető, sértő, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, trágár vagy gyűlöletkeltő anyagot, illetve bármilyen más olyan anyagot elhelyezni, illetve oda vagy azon keresztül továbbítani, amely polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonással járhat. Bárminemű tartalmat és elektronikus kommunikációs anyagot (beleértve az Ön profilját, e-mail-címét és egyéb adatait is) közzé tehetünk (1) törvényben vagy szabályozásban foglalt követelmények kielégítése céljából, illetve ha azt az állam megköveteli; (2) ha a közzététel a webhely üzemeltetéséhez szükséges; vagy (3) a Csoport, leányvállalatai és az Ön jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében.

Az adatok pontossága

A Csoport minden észszerű erőfeszítést megtesz a pontos és naprakész információ biztosítása érdekében, de nem garantáljuk, hogy a jelen webhelyen található összes információ pontos, teljes, megbízható, aktuális és hibamentes, sem pedig azt, hogy a webhelyen nem található vírus. Nem vállalunk továbbá felelősséget a jelen webhelyen található esetleges hibákért és mulasztásokért sem. Bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatjuk a tartalmat, fejleszthetjük a webhelyet, illetve kijavíthatjuk a hibákat és megszüntethetjük a mulasztásokat, ám erre nem vagyunk kötelesek. Törekszünk a közölt információ időbeni frissítésére, de nem vállalunk felelősséget az esetleges pontatlanságokért. A jelen webhelyen megadott információ Ön általi használatának kockázatát teljes mértékben Ön vállalja; a Csoport nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért és kiesett nyereségért, illetve a jelen webhely Ön általi használatából eredő semmilyen más kárért és veszteségért.

Hivatkozások harmadik fél webhelyére

A jelen webhelyen található hivatkozások a Csoport által nem ellenőrzött szolgáltatásokra és webhelyekre mutathatnak. Ezeket a hivatkozásokat az Ön kényelme és tájékoztatása céljából adjuk meg. A hivatkozások elhelyezése nem jelenti a webhely vagy a szolgáltatás jóváhagyását. Nem vállalunk semminemű felelősséget más webhelyekért és szolgáltatásokért. Ön a jelen webhelyen található hivatkozáson keresztül elért bármilyen webhelyet és szolgáltatást a saját felelősségére használja.

Garanciakizárás és felelősségkorlátozás

A CSOPORT A JELEN WEBHELYET ÉS TARTALMÁT „A JELENLEGI ÁLLAPOTBAN” ÉS „A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS MÉRTÉKÉBEN” BIZTOSÍTJA, BÁRMINEMŰ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA NÉLKÜL. A CSOPORT KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIAVÁLLALÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGOT, KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGOT, JOGCÍMET ÉS JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉGET. A CSOPORT – A KÖVETELÉS JOGALAPJÁTÓL FÜGGETLENÜL – SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS MÁSIK FÉL FELÉ A JELEN WEBHELLYEL, ILLETVE A JELEN WEBHELYRŐL HIVATKOZOTT BÁRMILYEN MÁS WEBHELLYEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS, ABBÓL EREDŐ, ILLETVE EZEK MÁSOLÁSÁBÓL, MEGJELENÍTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZŐ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, JÁRULÉKOS, ELLENSÚLYOZÓ, SPECIÁLIS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB KÁRÉRT; ADAT-, BEVÉTEL VAGY NYERESÉGVESZTÉSÉRT; TULAJDON ELVESZTÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT; AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁÉRT, ILLETVE PROGRAM- VAGY ADATVESZTÉSÉRT; MÉG AKKOR SEM, HA A CSOPORTOT ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT BÁRMILYEN HIBÁBÓL, MULASZTÁSBÓL, VÍRUSBÓL, KÉSEDELEMBŐL, ILLETVE A MŰKÖDÉS VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKADÁSÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN HIBÁT, FÜGGETLENÜL ANNAK OKÁTÓL. A CSOPORT NEM FELELŐS A JELEN WEBHELYEN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ HARMADIK FÉL WEBHELYEIRŐL VAGY AZOK TARTALMÁBÓL, ILLETVE A JELEN WEBHELY ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY A JELEN WEBHELLYEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN BERENDEZÉS HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ VAGY AZOKKAL BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN LÉVŐ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT.

Egyes jogszabályok nem engedik meg a beleértett garancia korlátozását, illetve bizonyos kártérítések kizárását vagy korlátozását. Ha ezek a törvények vonatkoznak Önre, akkor elképzelhető, hogy a fenti kizárások, kivételek és korlátozások részben vagy teljes mértékben érvénytelenek, de a felelősség a törvény által megengedett legteljesebb mértékben korlátozott.

Kártalanítás

Ön beleegyezik, hogy a jelen feltételek megsértéséből, a webhely Ön általi használatából, vagy harmadik fél jogainak Ön általi megsértéséből eredő vagy azzal kapcsolatos, harmadik féltől érkező mindennemű követelés, kereset, igény és kártérítés esetén kártalanítja a Csoportot, és kötelezettségeiért helyt áll (beleértve az ügyvédi díjakat és költségeket is).

A szabályszegések jóvátétele

A Csoport fenntartja magának a jogot arra, hogy a törvény szerinti és jelen feltételek megsértésével arányos összes jóvátételi lehetőséggel éljen, beleértve többek között egy konkrét IP-címhez való hozzáférés letiltásának jogát.

Visszajelzés és egyéb javaslatok

Az Ön által a jelen webhelyen keresztül adott összes visszajelzést, ötletet és egyéb javaslatot nem bizalmas és nem más tulajdonát képező adatként kezeljük, azokat a Csoport – ellentételezési kötelezettség nélkül – bármilyen célra felhasználhatja. A Csoport számára átadott összes személyes adatot az Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeljük.

Alkalmazandó jog és kizárólagos joghatóság

A jelen webhely és a tartalom kizárólag a Csoport elérhető szolgáltatásainak népszerűsítésére szolgál. A jelen webhelyet a Csoport ellenőrzi és üzemelteti a Luxembourgban működő irodáiból. Ön a felelős azért, hogy betartsa az Ön országában érvényes törvényeket, és beleegyezik abba, hogy a jelen webhelyen található információhoz nem fér hozzá és azt törvényellenes módon nem használja fel. A jelen feltételekre és a jelen webhely Ön általi használatára – kollíziós szabályokra tekintet nélkül – Luxemburg törvényei vonatkoznak. Ha nem tudjuk érvényesíteni a jelen feltételek szerint fennálló bármelyik jogunkat, az nem jelent a jelen feltételek bármelyikéről történő lemondást.

Vitarendezés

A következő záradék értelmében a jelen feltételekkel vagy a jelen webhellyel kapcsolatos kifogást vagy vitát választottbíróság útján kell rendezni. A választottbíró döntése kötelező a felekre nézve. A választottbírósági eljárás bármilyen – a jelen általános felhasználási feltételek hatálya alá tartozó – másik felet érintő választottbírósági eljárással való összevonása az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárt, történjen az akár csoportos választottbírósági eljárás keretében, akár más módon.

Kizárólag az Egyesült Államokban érvényes: A jelen feltételekre vagy jelen webhelyre vonatkozó bármilyen kifogást vagy vitát (kivéve a Csoport által bírói végzés útján kért mentesítést) az American Arbitration Association mindenkor hatályos szabályai szerinti választottbírósági eljárás útján kell rendezni. A választottbírósági eljárás helye a Texas állambeli Dallas. A választottbíró döntése kötelező a felekre nézve. A választottbírósági eljárás bármilyen – a jelen általános felhasználási feltételek hatálya alá tartozó – másik felet érintő választottbírósági eljárással való összevonása az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben kizárt, történjen az akár csoportos választottbírósági eljárás keretében, akár más módon.

Vegyes rendelkezések

Ha megállapításra kerül, hogy a jelen feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, akkor ez a megállapítás nem érinti a fennmaradó feltételek érvényességét. A jelen webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatos, illetve a jelen feltételek értelmében felmerülő mindennemű kifogást és keresetet a kifogás vagy kereset felmerülésétől számított egy (1) éven belül be kell nyújtani, vagy végleg le kell mondani róla. A jelen feltételek részeinek címei kizárólag kényelmi szempontokat szolgálnak.

Elérhetőségek

Ha kérdése merülne fel a jelen Webhellyel kapcsolatban, akkor írjon nekünk a e-mail-címre. webmaster@meetingo.com

A Csoport adatai

A Pathway IP Sàrl Luxembourgban bejegyzett vállalat. Cégjegyzékszáma: B144147, székhelye: 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxemburg.

2018. május