โควิด-19 | ดูสิ่งที่เรากำลังทำ เพื่อทำให้การประชุมปลอดภัยยิ่งขึ้น>

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

เมื่อมีการใช้งานหรือเรียกดูเว็บไซต์ ("ไซต์") นี้หรือเว็บไซต์อื่นใด ("เว็บไซต์กลุ่ม") ของกลุ่ม IWG PLC ("กลุ่ม") เท่ากับคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ อีกทั้งยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ดังนั้นเราจึงขอให้คุณตรวจดูข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่เว็บเพจนี้เป็นระยะๆ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้หลังจากที่เราได้โพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ เท่ากับคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะได้ตรวจดูการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ก็ตาม

ความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งควบคุมการเข้าชมเว็บไซต์นี้ของคุณด้วย โดยนโยบายดังกล่าวจะรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

เนื้อหาของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ (เรียกว่า "เว็บไซต์" ในกรณีของเว็บไซต์เดียว และเรียกว่า "เว็บไซต์กลุ่ม" ในกรณีที่รวมกับเว็บไซต์อื่นของกลุ่ม) เป็นเว็บไซต์ของ Pathway IP Sàrl (หรือเป็นของ Pathway IP Sàrl โดยทางอ้อม) และมี Pathway IP Sàrl เป็นผู้กำหนดเนื้อหาของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว สื่อทั้งหมด ได้แก่ รูปภาพ รายละเอียด ข้อมูล ภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อความ ซอฟต์แวร์ กราฟิก สคริปต์ โลโก้ และสื่ออื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นของกลุ่ม (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) และ/หรือผู้ให้บริการเนื้อหาเท่านั้น เนื้อหาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ และสิทธิทางปัญญาหรือการเป็นเจ้าของซึ่งเป็นของกลุ่ม สิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มีการมอบอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขจะสงวนไว้สำหรับกลุ่มเท่านั้น

เครื่องหมาย โลโก้ และการออกแบบใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ใดก็ตามของกลุ่มเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเฉพาะ (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ของกลุ่ม และจะไม่มีการมอบสิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมาย โลโก้ และการออกแบบ ตลอดจนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลุ่มแก่คุณ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ใดของกลุ่มซึ่งไม่ได้เป็นของกลุ่มถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าว

การใช้งานเว็บไซต์และข้อจำกัด

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ในลักษณะของการใช้งานส่วนบุคคลของคุณและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวในลักษณะอื่นใดอย่างเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการปรับเปลี่ยน การนำออก การลบ การส่งผ่าน การเผยแพร่ การแจกจ่าย การแคชผ่านพร็อกซี การอัปโหลด การโพสต์ การแจกจ่ายซ้ำ การให้สิทธิ์การใช้งานซ้ำ การจำหน่าย การทำซ้ำ การเผยแพร่ซ้ำ หรือการกระจายข้อมูลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากกลุ่มหรือเจ้าของ ห้ามใช้เทคนิคการสร้างกรอบใดๆ ในการล้อมเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของกลุ่ม และห้ามใช้แท็ก Meta หรือข้อความที่ซ่อนอื่นๆ ก่อนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ห้ามใช้สไปเดอร์ หุ่นยนต์ ตลอดจนเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาด

คุณสามารถดูและพิมพ์สำเนาเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ ตลอดจนดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาใดๆ ที่กำหนดให้ดาวน์โหลดได้ โดยจะต้องเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลบหรือการปรับเปลี่ยนลิขสิทธิ์หรือการแจ้งให้ทราบถึงการเป็นเจ้าของอื่นๆ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในเนื้อหาดังกล่าวจะไม่ได้รับการถ่ายโอนไปยังคุณด้วยการทำสำเนาหรือการดาวน์โหลดสื่อ ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านข้อมูลเท่านั้น ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทางอาชีพระหว่างคุณกับกลุ่ม

แนวทางปฏิบัติออนไลน์

คุณยินยอมที่จะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ห้ามคุณโพสต์หรือส่งสื่อที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย มีลักษณะข่มขู่ เหยียดหยาม คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก ดูหมิ่น มุ่งร้าย หรือสื่ออื่นใดอันก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายมายังเว็บไซต์นี้หรือผ่านเว็บไซต์นี้ เราสามารถเปิดเผยเนื้อหาใดๆ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ (รวมถึงโปรไฟล์ อีเมลแอดเดรส หรือข้อมูลอื่นของคุณ) (1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อเรียกร้องจากทางรัฐ (2) หากการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมสำหรับการจัดการเว็บไซต์ หรือ (3) เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของกลุ่ม บริษัทในเครือ และตัวคุณ

ความถูกต้องของข้อมูล

กลุ่มใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แต่เราไม่รับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส เราจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความขาดตกบกพร่องใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วย ถึงแม้ว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหา ปรับปรุงเว็บไซต์ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขาดตกบกพร่องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก็ตาม แต่เราก็ไม่มีพันธะผูกพันในการดำเนินการดังกล่าว เราจะพยายามปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมกับเวลา แต่เราจะไม่แสดงความรับผิดต่อความไม่ถูกต้องใดๆ ของข้อมูล คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว โดยกลุ่มไม่ขอแสดงความรับผิดต่อการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียผลประโยชน์ ตลอดจนความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ลิงก์ในเว็บไซต์นี้อาจนำไปยังบริการหรือเว็บไซต์ที่กลุ่มไม่ได้ควบคุมหรือดำเนินการ เราระบุลิงก์ดังกล่าวด้วยเหตุผลในเรื่องข้อมูลและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ ลิงก์ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากเว็บไซต์หรือบริการอื่นๆ โดยคุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกันและการจำกัดความรับผิด

กลุ่มเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะแสดงออกมาหรือชี้บ่งโดยนัยก็ตาม กลุ่มขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันที่แสดงออกมาและชี้บ่งโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันต่อการใช้งานตามปกติ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ กลุ่มจะไม่แสดงความรับผิดต่อทุกฝ่ายในทุกกรณีสำหรับความเสียหายโดยทางตรง ความเสียหายโดยทางอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายที่ต้องมีการชดเชย ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายอื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้หรือผลประโยชน์ การสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของโปรแกรมหรือข้อมูล อันเป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้หรือมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์หรือบริการใดๆ ที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์นี้ หรือการทำสำเนา การแสดงผล หรือการใช้งานสิ่งนั้น ไม่ว่าจะมีการฟ้องร้องโดยอ้างอิงทฤษฎีกฎหมายใดก็ตาม ถึงแม้ว่ากลุ่มจะได้รับการชี้แนะว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ความขาดตกบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้า การหยุดชะงักของการดำเนินการหรือบริการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม กลุ่มจะไม่ขอแสดงความรับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือมีความเชื่อมโยงในลักษณะใดก็ตามกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามผ่านลิงก์ในเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือการใช้งานอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ใดๆ ของคุณที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

กฎหมายบางฉบับไม่อนุญาตการจำกัดการรับประกันที่บ่งชี้โดยนัย หรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประเภท หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับคุณ อาจไม่สามารถนำข้อสงวนสิทธิ์ การยกเว้น หรือการจำกัดข้างต้นมาใช้ได้บางส่วนหรือทั้งหมด แต่ความรับผิดจะจำกัดอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องกลุ่มจากการฟ้องร้อง การดำเนินการ ข้อเรียกร้อง การสูญหาย และความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับทนาย) อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม

การเยียวยาสำหรับการละเมิด

กลุ่มขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องการเยียวยาทั้งหมดที่มีตามกฎหมายและในกระบวนการสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการกีดกันการเข้าถึงจากที่อยู่ IP เฉพาะ

คำติชมและข้อเสนอแนะอื่นๆ

คำติชม แนวคิด และข้อเสนอแนะอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์นี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับและไม่มีเจ้าของ ซึ่งกลุ่มสามารถเปิดเผยหรือใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยกลุ่มไม่มีพันธะผูกพันในการชดเชยให้คุณ ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้กลุ่มจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้; ศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะในการตัดสินคดี

การแสดงเว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายสำหรับบริการที่มีอยู่ของกลุ่มเท่านั้น เว็บไซต์นี้ควบคุมและดำเนินการโดยกลุ่มจากสำนักงานในลักเซมเบิร์ก คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ตลอดจนคุณยินยอมที่จะไม่เข้าถึงและใช้งานข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยมีลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ จะได้รับการควบคุมตามกฎหมายของลักเซมเบิร์ก โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันของข้อกฎหมาย การที่เราไม่สามารถบังคับใช้สิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่เป็นผลให้เกิดการละเว้นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การระงับข้อพิพาท

อาศัยความตามวรรคต่อไปนี้ การฟ้องร้องหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะได้รับการระงับโดยการอนุญาโตตุลาการ การตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันกับฝ่ายต่างๆ ในระดับสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต จะไม่มีการเชื่อมโยงการอนุญาโตตุลาการเข้ากับการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการพิจารณาคดีด้วยการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือไม่ก็ตาม

สหรัฐอเมริกาเท่านั้น: การฟ้องร้องหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ (ยกเว้นมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่ร้องขอโดยกลุ่ม) ภายในสหรัฐอเมริกา จะได้รับการระงับโดยการอนุญาโตตุลาการตามกฎปัจจุบันของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา สถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะอยู่ในเมืองแดลลัส รัฐเท็กซัส การตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันกับฝ่ายต่างๆ ในระดับสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต จะไม่มีการเชื่อมโยงการอนุญาโตตุลาการเข้ากับการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการพิจารณาคดีด้วยการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือไม่ก็ตาม

ข้อกำหนดอื่นๆ

หากมีการพิจารณาว่าข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลบังคับใช้หรือนำมาบังคับไม่ได้ ข้อกำหนดนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือ ไม่ว่าจะมีระเบียบหรือกฎหมายที่มีนัยตรงกันข้ามประการใด การฟ้องร้องหรือมูลเหตุแห่งคดีอันสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องได้รับการยื่นฟ้องภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดการฟ้องร้องหรือมูลเหตุแห่งคดีดังกล่าว มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความ ชื่อหมวดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น

ติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ webmaster@meetingo.com

รายละเอียดของกลุ่ม

Pathway IP Sàrl ได้รับการจดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก โดยมีหมายเลขบริษัทคือ B144147 และสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg

พฤษภาคม 2018